lamintex windowsills manufacturer lamintex worktops windowsills and worktops producer

Logistic info

 pcs net weight [kg]
thicknesswidthlengthpallettruckpallets quantity / truckpallet height [mm]piecepallettruck
28 600 3050 26 676 26 728 35 910 23900
3600 572 22 41 1066 23700
4100 494 19 47 1222 23800
38 600 3050 20 520 26 760 46 920 24000
3600 440 22 54 1080 23900
4100 380 19 61 1220 23700